Skip to main content

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Morow Invest AB samt Morow Holding AB, nedan kallade Morow AB, behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Morow AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Morow AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Morow AB och kunderna.

 

Om Morow AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Morow AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

 

Varför och hur behandlar Morow AB personuppgifter?

Syftet med Morow AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Morow AB försäkringsförmedlingsuppdrag. Morow AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Morow AB system och alla hos Morow AB omfattas av tystnadsplikt.

 

 Vilka personuppgifter behandlar Morow AB?

Uppgifter som Morow AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring
 • Ekonomisk situation
 • Arbetssituation
 • Familjesituation
 • Målsättningar
 • Försäkringsskydd
 • Finansiella placeringar
 • Känsliga personuppgifter (Hälsodeklaration)
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

 

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Morow AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

{Om Morow AB uppdrag innebär att Morow AB ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Morow AB före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Morow AB kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

 

Vem levererar Morow AB personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Morow AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Morow AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Morow AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

 

Marknadsföring

Morow AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Morow AB bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Morow AB att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

 

Hur länge lagrar Morow AB personuppgifter om kunderna?

Morow AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

 

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Morow AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Morow AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

 

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Morow AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Morow AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Morow AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

 

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Morow AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Morow AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Morow AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Morow AB uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Morow AB har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

 

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO): Joakim Halvardson

Om kund har frågor om hur Morow AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Morow AB personuppgiftsansvarig via e-post: joakim.halvardson@morow.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Integritetsskyddsmyndighetens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Integritetsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Morow AB använder cookies.